Praktische informatie

Datum

Lezing

Locatie

Kosten p.p

ALV lezing: een bijzonder stukje Romeinse Limes in Hazerswoude-Rijndijk

Inhoud

In 2021 zijn bij het bouwrijp maken van de nieuwbouwwijk Westvaartpark aan de westkant van Hazerswoude-Rijndijk door amateurarcheologen een aantal Romeinse vondsten gedaan. Hoewel het gebied in de jaren daarvoor al meerdere malen was verkend door archeologen, waarbij wel het tracé van de Romeinse Limesweg was vastgesteld, waren de locatie – relatie ver van de weg – en de aard van de vondsten bijzonder.

Op verzoek van de ontwikkelaar en de gemeente Alphen aan den Rijn, heeft onderzoeksbureau Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie uit Amersfoort de vindplaats nadere onderzocht, eerst door middel van proefsleuven, later gevolgd door verschillende opgravingscampagnes. Deze opgravingen waren op de eerste plaats gericht op het zoveel mogelijk veiligstellen van de archeologische vondsten en overige informatie die bij de bouw verloren dreigde te gaan, en op de tweede plaats proberen te achterhalen hoe ver deze vindplaats zich uitstrekte en wat er in de Romeinse tijd nu precies is gebeurd. Bij het veldonderzoek zijn tot nu toe enkele tienduizenden Romeinse vondsten gedaan. De analyse daarvan is nog in volle gang.

Ook zal nog meer veldonderzoek moeten plaatsvinden om precies te begrijpen wat hier 2000 jaar geleden precies is gebeurd. Het lijkt er echter op dat de Romeinse Limesweg ter hoogte van Westvaartpark een forse zijgeul van de Oude Rijn moest kruisen. De Romeinen hebben daartoe in de 1e helft van de 2e eeuw een brug gebouwd. Ergens rond 200 AD is deze brug bij een forse overstroming weggeslagen en is heel veel vondstmateriaal, dat behoorde bij de brug en de bebouwing die in buurt heeft gestaan, in de geul terecht gekomen. Mogelijk is de brug kort daarna weer hersteld of opnieuw opgebouwd. Misschien is daarvoor de geul ook op twee plaatsen afgedamd. Het vondstmateriaal dat in en naast de geul is gevonden duidt erop dat er meer aan de hand is geweest: een militaire post? Een heiligdom? Een herberg? De aard en hoeveelheid vondsten geeft aanleiding tot verschillende hypothesen. In de lezing wordt daar uitgebreid bij stilgestaan.

Over de Spreker

ALV lezing: een bijzonder stukje Romeinse Limes in Hazerswoude-Rijndijk

Wilfried Hessing is archeoloog en historicus. Hij leidde de opgravingen in Westvaartpark. Hij is al bijna 40 jaar in verschillende functies werkzaam in de Nederlandse archeologie. Hij begon als veldarcheoloog bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig bodemonderzoek (ROB), was onder meer Provinciaal archeoloog van Zuid-Holland, Universitair docent aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en eind jaren ’90 Hoofd van de sector Onderzoek van de ROB.

In 2000 richtte hij Vestigia op, een gespecialiseerd onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van bovengronds en ondergronds erfgoed. Vestigia voert archeologisch onderzoek uit door heel Nederland. Hijzelf is gespecialiseerd in archeologisch onderzoek van de Romeinse tijd en met name de Romeinse Limes, en publiceert daarover regelmatig. Een van zijn laatste publicaties verschenen in 2021 (samen met Wouter Vos en Evert van Ginkel) is Romans on the Waterfront, an evaluation of archaeological interventions (1997-2020) along the Dutch part of the Lower Rhine and Coastal Limes (NAR071) geschreven in opdracht van de Rijksdient voor het Cultureel Erfgoed.


lezing 5-11-2022-artikel Hazerswoude

Spreker

Tickets bestellen

Klik hier voor tickets

Kosten

Datum

Tijd

Locatie