vrijwilligers regelement

HHR alleen t.a.v. vrijwilligerswerk.

1. Vanaf 16 jaar kun je je aanmelden als vrijwilliger. Een vrijwilliger als lid van de VVvA betaald jaarlijks contributie. Zie voor de verschillende mogelijkheden de website van de VVvA.

1.1 Een vrijwilliger is verantwoordelijk voor de taken die hij/zij op zich genomen heeft. Eenmaal aangemeld, heeft de vrijwilliger zich verplicht om te komen.

1.2 De vrijwilliger meldt zich 30 minuten vóór de openingstijd van het park in de A.T ruimte voor het groepsoverleg / werkoverleg met de coördinator die op die dag in functie is.

1.3 De vrijwilliger dient bij het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden de vereiste zorgvuldigheid te betrachten.

1.4 Van alle vrijwillige medewerkers wordt verwacht dat zij naar bezoekers van Archeon en collega's de algemene omgangsvormen zoals wederzijds respect en begrip in acht nemen.

1.5 Een vrijwilliger zal de overeengekomen werkzaamheden ruim van te voren opgeven op de planningskalender voor de vrijwilligers. Dit geldt voor de vrijwilligersgroepen type B en C.

1.6 Vóór aanvang van de werkzaamheden als vrijwilliger en uitreiking van de vrijwilligerspas dient de vrijwilliger een verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen aan de VVvA.

1.7 De vrijwilliger heeft recht op begeleiding en informatie om op de hoogte te blijven en zich in te kunnen plannen voor werkzaamheden krijgt de vrijwilliger toegang tot de besloten site van de VVvA voor vrijwilligers.

2. Scholing.

2.1 De vrijwilliger verplicht zich om op de hoogte te zijn en te blijven, van alle informatie over de historische tijd en omstandigheden in die tijd en van de historische locatie waar hij werkzaam is.

2.2 De vrijwilliger zal hiervoor de inhoud van de door de organisatie (VVvA) aan hem/haar verstrekte Readers zorgvuldig lezen en de kennis daarvan zonder wijziging in haar/zijn rol van Archeotolk gebruiken.

2.3 Voor sommige functies is een training verplicht. Hierover krijgt de vrijwilliger informatie.

3. Aansprakelijkheid voor schade.

De organisatie VVvA/Archeon zal de schade vergoeden als een derde de vrijwilliger aansprakelijk stelt voor schade die hij in de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden heeft veroorzaakt. Dit geldt alleen maar als er geen sprake is van grove schuld of opzet. De vrijwilliger moet de organisatie VVvA onmiddellijk na het ontstaan van de schade inlichten, de aansprakelijkheid voor de schade niet erkennen en de afhandeling van de schade aan de organisatie VVvA overlaten.

3.1 De organisatie VVvA/Archeon heeft voor de vrijwilliger een aansprakelijkheidsverzekering gesloten, ter dekking van de in artikel 8.1 genoemde schade.

3.2 De organisatie VVvA/Archeon zal de vrijwilliger niet aanspreken voor vergoeding van de schade die de vrijwilliger tijdens de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden aan de organisatie VVvA/Archeon toebrengt, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van de vrijwilliger.

3.3 De organisatie VVvA/Archeon zal schade die de vrijwilliger door eigen toedoen lijdt tijdens de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden vergoeden. Dit hoeft niet wanneer er sprake is van grove schuld of opzet van de vrijwilliger.

4. Veiligheidsregels.

4.1 De vrijwilliger zal de in het belang van orde, veiligheid en gezondheid de gedragsregels, voorschriften en aanwijzingen zoals deze van toepassing zijn voor het personeel van Archeon én de vrijwilligers van de VVvA, in acht nemen. Zie hiervoor de laatste versie van het Huishoudelijk Regelement.

5. Conflicten.

5.1 In geval van onduidelijkheden, klachten of conflicten die niet in intern overleg tussen de vrijwilliger en coördinator kunnen worden opgelost, wendt de vrijwilliger zich tot de vrijwilligerscommissie.

6. Geheimhoudingsplicht.

6.1 De vrijwilliger verplicht zich om geen negatieve berichten over Archeon of de VVvA te verspreiden.

6.2 De vrijwilliger zal te allen tijde informatie betreffende de VVvA en de (Stichting) Archeon geheimhouden, tenzij de VVvA en/of de (Stichting) Archeon na overleg hierover toestemt in het bekendmaken van de informatie.

6.3 Bij overtreding van dit beding tijdens de duur van deze overeenkomst is de organisatie gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Daarnaast heeft de organisatie te allen tijde het recht om van de vrijwilliger volledige schadevergoeding te vorderen.

7. Zorg voor eigendommen van de organisatie.

7.1 De vrijwilliger betaalt een borgsom van € 75.-- voor tijdelijk door het atelier in bruikleen gegeven kleding en zorgt binnen drie maanden voor door de VVvA goedgekeurde eigen kleding.

7.2 De vrijwilliger zal de apparatuur, gereedschappen, kleding/ werkkleding en alle overige eigendommen van de organisatie (VVvA) die aan zijn zorgen zijn toevertrouwd, met de vereiste zorgvuldigheid beheren.

7.3 Bij het einde van deze overeenkomst dient de vrijwilliger de eigendommen van de organisatie(VVvA) die nog in zijn bezit zijn, zo spoedig mogelijk terug te bezorgen.

7.4 Hedendaagse sieraden, horloges, telefoons, brillen, hulpmiddelen enz. mogen op locatie niet worden gebruikt. Indien mogelijk mogen zij worden vervangen door locatie-eigentijdse exemplaren

8. Een vrijwilliger werkt tenminste een dagdeel van 4 uur en b.v.k. een volle dag. Hij heeft recht op een vergoeding per dagdeel.

    o De groepen (groen, bouw, schutters, broeders) werken in Archeon als groep en houden hun huidige werkwijze aan.
    o Alle andere vrijwilligers (tolken, etc.) in het park worden geacht vanaf 1-1-2018 minimaal 4 uur per keer te werken en b.v.k. een volle dag van 10-16.00 uur.
    o Een halve dag kent een vergoeding van 10 euro en een volle dag een vergoeding van 15 euro. Afwijkende uren zullen in principe niet meer vergoed worden; dus 4 uur óf volle dag. Dit is bedoeld om de bezetting van locaties in het park te verhogen. De vergoeding via VvvA bedraagt maximaal € 1500.-- per jaar..

8.1 Tevens heeft de vrijwilliger als lid van de VVvA recht op:

Een jaarabonnement

Een vrijwilligerspas

Het bijwonen van de ledenvergadering met een activiteit.

Een abonnement op de digitale NoVa en de nieuwsbrief van de VVvA

Indien nodig voor de functie: een Archeonjas en T-shirt.

Zie voor nog meer voordeel de site van de VVvA.

 

Opzegging als vrijwilliger en het lidmaatschap

Lidmaatschap beëindigen.
Hoewel we er natuurlijk op rekenen dat je lid blijft, is het toch goed te wijzen op de spelregels die gelden rond de opzegging van het lidmaatschap. Je schriftelijke opzegging dient vóór 1 december van het lopende kalenderjaar in ons bezit te zijn (Postbus 600 – 2400 AP Alphen aan den Rijn of per e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Ontvangen wij je opzegging na 1 december, dan bent je nog een jaar lid en ben je dus ook de contributie over dat jaar verschuldigd.

Meld je aan als vrijwilliger in Archeon

Lijkt het je leuk om ook wat te betekenen voor het Archeon en wil je vrijwilliger worden van VVvA, vul dan online het FORMULIER in.