Fiscus, reglement, kerstpakket

Extra informatie voor vrijwilligers

Nieuw VVvA vrijwilligers reglement

In de laatste 5 jaar zijn de bezoekersaantallen in Archeon prettig gestegen en is in relatie daarmee ook ons VVvA vrijwilligerskorps in aantal ook prettig mee gestegen. Een goede zaak!

Het vrijwilligersgebeuren bij VVvA wordt prima geleid door de vrijwilligerscommissie, hoofd vrijwilligers Olga Kat en Renate Rijper die de vrijwilligers administratie verzorgt.

Het vrijwilligersgebeuren is een complex gebeuren door de omvang van het vrijwilligerskorps a.g.v. de groei van Archeon en de werkzaamheden. Momenteel zijn er zo’n 160 actieve vrijwilligers bij VVvA. Daarnaast is de behoefte aan meer begeleiding vanuit de Zwammerdamgidsen groep ook toegenomen. (N.b. De Zwammerdam operatie is een apart door Archeon zelf geleide organisatie).

Het VVvA bestuur, samen met de directie van Archeon, heeft najaar 2022 besloten dat het vrijwilligersgebeuren en de begeleiding van de VVvA vrijwilligers welke in Archeon werkzaam zijn voortaan anders en efficiënter aangestuurd en begeleid dient te worden. De Archeon (tijdvakken) -coördinatoren zullen daarbij een grotere uitvoerende rol krijgen. Daartoe zijn in goed overleg nieuwe afspraken gemaakt.

Dit nieuwe beleid is van kracht sinds 1 oktober 2022.

Olga Kat, hoofd vrijwilligers VVvA

Lees hier wat er allemaal veranderd en voor wie.

 

 

 

Vrijwilligers reglement

Om onze vrijwilligers goed te kunnen helpen, te beschermen en de samenwerking met het vaste personeel te bevorderen werkt VVvA met een goedgekeurd vrijwilligers reglement. Iedere vrijwilliger wordt geacht deze te kennen en ook na te leven

Kerstpakketten vrijwilligers

Bij de vorige nieuwjaarsbijeenkomst waar ook de kerstpakketten van Archeon werden uitgereikt, bleek dat enkele vrijwilligers niet goed op de hoogte zijn van de werkwijze. Daarom heeft de directie van Archeon hiervoor nieuwe regels vastgesteld waaraan een vrijwilliger moet voldoen om voor een kerstpakket in aanmerking te komen. Die regels luiden als volgt:

Alle vrijwilligers achter de schermen die in dat jaar actief zijn geweest, d.w.z. de leden van bestuur en commissies m.u.v. de leden van de Kascommissie, ontvangen een kerstpakket. Het bestuur stelt in overleg met de directie van Archeon een lijst met alle namen op t.b.v. Archeon.

  • Vrijwilligers ontvangen een kerstpakket als ze in het voorafgaande jaar tenminste 15 dagen met minimaal 4 uur per dag hebben gewerkt. De dagen van vrijwilligers die halverwege een jaar als vrijwilliger zijn begonnen worden geëxtrapoleerd.
  • Het bestuur stelt in overleg met de directie van Archeon een lijst op met namen van de vrijwilligers die aan het criterium voldoen. Daarbij kan het bestuur zo nodig een uitzondering maken voor vrijwilligers, die door ziekte of andere privéomstandigheden niet aan de minimumeis voldoen.
  • Alleen vrijwilligers, die aanwezig zijn op de bijeenkomst waar de kerstpakketten worden uitgedeeld, ontvangen een pakket. Pakketten worden niet nagestuurd.

Fiscus en vergoedingen

De belastingdienst geeft duidelijke regels voor wat de vergoedingen mogen zijn voor vrijwilligers zoals bijvoorbeeld in Archeon. Dat betekent voor 2023 maximaal € 190.- per maand vrijwilligersvergoeding en maximaal € 1800.- per jaar. Kom je hierboven dan ga je alsnog over het gehele bedrag inkomstenbelasting betalen. VVvA keert maximaal 1.900 euro per jaar uit aan haar vrijwilligers. Druk op de button hiernaast om meer te lezen over de regels van de belastingdienst voor vrijwilligerswerk. Iedere VVvA vrijwilliger dient er zelf voor te waken dat hij of zij die grens van 1900 euro per jaar niet passeert.

klik hier en lees tabel 13 om de regeling te bekijken:  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/werken/werken-als-vrijwilliger/vrijwilligersvergoedingen/vrijwilligersvergoedingen