Van Rotta tot Roffa- – Archeologisch onderzoek in Rotterdam

Museumpark Acheon Archeonlaan 1 Alphen a.d. Rijn

Over de lezing:

Tijdens deze lezing neemt Maaike je mee in het verhaal over het ontstaan van Rotterdam.
Begin jaren negentig onderzoeken archeologen de dam waar Rotterdam zijn naam aan dankt. Diep in de bouwput van de Willems spoortunnel doen ze een bijzondere ontdekking: onder de dam ligt een compleet bootje! Het punterachtige vaartuig was gebruikt om het laatste gat te dichten. Het scheepshout onthult bovendien wanneer de dam is aangelegd: rond 1270.

Het scheepje is een bijzondere Rotterdamse vondst: de punter is - bijna letterlijk - de basis van onze wereldhavenstad. Op de dam in de Rotte bouwen de eerste Rotterdammers hun huizen en ontstaat uiteindelijk de stad.

Gratis

Algemene Ledenvergadering én VVvA-Vriendendag, zaterdag 6 november 2021

Museumpark Acheon Archeonlaan 1 Alphen a.d. Rijn

Agenda

Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van Archeon op 6 november 2021

1. Opening en welkom door de voorzitter, Leo van Sister

2. Vaststelling agenda

3. Vaststelling verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 7 november 2020

4. Ingekomen en uitgegane stukken

5. Bestuursmededelingen, o.a.

a. Stand van zaken invulling vacatures in bestuur en commissies

b. Presentatie activiteitenprogramma 2022 door Wiel v.d. Mark

c. Plannen PR, social media & ledenwerfcommissie door Marjolein van der Wilk

d. Stand van zaken vrijwilligersbeleid in 2021 e.v. door Servais Vermeulen

6. Beleidsvoornemens van het Bestuur voor 2022
- Nieuwe plannen 2022

7. Financiële zaken (Voorstel Begroting 2022) door Henk van den Bos
Cijfers binnenkort beschikbaar op de website en uitreiking voor aanvang van de ALV

8. Vooruitblik 2022, uitbreiding Archeon en terugblik 2019 door Jack Veldman, directeur Archeon

9. Rondvraag

10. Sluiting vergadering rond 12.00 uur

Toelichting punt 5.a. Vacatures in bestuur en commissies.

De secretaris, Frédérique Dekker, heeft haar functie om gezondheidsredenen helaas moeten opgeven. VVvA is thans op zoek naar een nieuwe secretaris, het profiel staat gepubliceerd op de homepage van onze website. Iets voor jou?

Mocht je hiervoor belangstelling hebben, mail dan een kort bericht met motivatie naar voorzitter@vrienden-archeon.nl

Historisch watermanagement in Jordanië

Museumpark Acheon Archeonlaan 1 Alphen a.d. Rijn

Over de lezing:

Toegang tot voldoende en kwalitatief goed water wordt waarschijnlijk een van de grootste mondiale uitdagingen van de 21e eeuw. Tegenwoordig gaat meer dan 90% van de al spaarzame neerslag in aride gebieden verloren voor landbouw en consumptie. Samenlevingen uit het verleden hebben hoogstwaarschijnlijk voor vergelijkbare uitdagingen gestaan. In de antieke oudheid zijn diverse wateropvang- en distributiesystemen toegepast om dit verlies te vermijden.

De regio rond Udhruh, 12km oostwaarts van Petra in Zuid-Jordanië, kenmerkte zich door actief agrarisch gebruik in het eerste millennium. Na jaren van archeologisch veldwerk kunnen we concluderen dat een 48 km² groot onderzoeksgebied rond Udhruh een van Jordanië's meest complete en best geconserveerde ‘veldlaboratoria’ is om de lange termijn ontwikkelingen van innovatief water management en hieraan verbonden landbouwsystemen te onderzoeken.

Gratis

Naar brouwerij de Leckere” – excursie

Werkspoor te Utrecht Tractieweg 43, Utrecht

op zaterdag 13 november 2021 naar brouwerij de Leckere in Utrecht, inderdaad de brouwers van het Drie Knopen Bier. Consumpties en eventuele lunch zijn voor eigen rekening. Er zijn extra kosten verbonden aan de excursie.

Romeins verkeer- weggebruik en verkeersdrukte in het Romeinse Rijk

Museumpark Acheon Archeonlaan 1 Alphen a.d. Rijn

Over de lezing:

Overal in het vroegere Romeinse Rijk dat zich uitstrekte van Schotland tot de Sahara, en van Portugal tot de Syrische woestijn, zijn Romeinse wegen in het landschap herkenbaar en soms nog volop als weg in gebruik. Bij de aanleg van dit immense wegennet werden door de Romeinse landmeters en ingenieurs opmerkelijke prestaties geleverd die nog altijd bewondering afdwingen. Romeins verkeer presenteert de wegen en straten en de verkeersdeelnemers.

Bekende Romeinse steden als Xanten, Trier, Rome en Pompeji komen daarbij op een onvermoede manier tot leven. En de jammerklachten van bewoners van de grote stad over de soms extreme drukte geven een schok van herkenning.

Gratis